dr inż. Paweł R. Kozubek


Doświadczenie;

1. T. Dyr, P.R. Kozubek, Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – wydanie II poprawione i uzupełnione, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom 2013.
2. P.R. Kozubek, Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, seria: Monografie, Studia, Rozprawy nr M34, Kielce 2012.
3. P.R. Kozubek, Ocena efektywności rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych – materiały dydaktyczne (podręcznik) dla kierunku Ekonomia studiów 2 stopnia; opracowanie przygotowane w ramach projektu „Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia jakości usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach” współfinansowanego przez UE w ramach EFS, Kielce 2012 r.
4. T. Dyr, P.R. Kozubek, Problemy metodyczne oceny efektywności finansowej kolejowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej [w:] Efektywność transportu w teorii i w praktyce Pr. zb. pod red. M. Michałowskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
5. P.R. Kozubek, Ekonomiczny cykl życia kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Technika Transportu Szynowego nr 4/2008.
6. T. Dyr, M. Kotowska-Jelonek, P.R. Kozubek, B. Zagożdżon, Problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Przegląd Komunikacyjny nr 1/2008.

Inne doświadczenia:
– ekspert ds. analiz finansowych i ekonomicznych w studiach wykonalności inwestycji z zakresu infrastruktury transportu kolejowego, transportu publicznego oraz inwestycji taborowych.

www.about